Back to jobs Featured

Chef /Cook

Job description

 

Chef/ Cook 

Plas Menai Outdoor Centre, Caernarfon 

Salary** range from £24,000- £26,000 per annum**

Full or Part time available 

This post is full time - 37 Hours a week. The successful applicant will work on a 3 week rota, that will include working one weekend in three, as well as early and evening shifts.  There are no split shifts, and normally you will be finished by 7:00pm, unless there is a function or event.

To prepare and cook meals for customers, visitors, staff and corporate clients frequenting Plas Menai.

 • Deliver a catering offer inline with the standards given by the Head Chef which will ensure high quality and nutritionally balanced food to ensure customer satisfaction.
 • Responsible for all aspects of the day to day catering including;  food safety, stock control, ordering and cleaning.
 • To deputise as and when required in the absence of the Head Chef.
 • To contribute positively and proactively with the catering team to ensure the success of the centre.
 • To contribute to the team effort and maintain the operational standards to ensure the centre achieves a 5 out of 5 Scores on the Doors grading.
 • To assist in managing the day to day operations of the catering function in order to maximise business opportunities and profitability in line with the business plan.

The Chef/Cook will focus day to day on the following tasks:

 • Prepare and cook food for customers and visitors.
 • To ensure the company Food Safety Policy procedures and responsibilities are carried out at all times.
 • To assist the Head Chef in ensuring all members of staff involved in catering have sufficient training to meet regulatory requirements and training required in order to successfully complete their duties.
 • Maintain systems of stock control to minimise wastage and aid profitability.
 • Ensure a consistent high level of service is delivered to customers.
 • Stimulate secondary spend by facility users by way of supporting the catering manager with regular promotional activity.
 • Ensure your own conduct and standards of work are in line with licensing regulations.
 • To contribute to ensuring sufficient staff are available for the safe, high quality functioning of the catering services.
 • To assist in the management of the centre’s quality assurance systems and procedures.
 • To undertake maintenance, housekeeping and cleaning duties as and when required.
 • To undertake any regulatory requirements.
 • To be responsible and accountable for cash handling as required.
 • To be responsible for other catering staff on shift as and when required.
 • To undertake any other duties as may be required by the Catering Manager to ensure that the business objectives of the contract are achieved.

Please note that the closing date may be brought forward based on the level of response and quality of applications.

Gall y Swydd fod yn llawn amser - 37 Awr yr wythnos neu 2 X Rhan Amser 23 Awr yr wythnos.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio ar rota 3 wythnos, a fydd yn cynnwys gweithio 1 penwythnos o bob tri, yn ogystal â shifftiau cynnar a gyda'r nos.

 

Dyma’r prif amcanion ar gyfer yr Gogydd:

Amser llawn neu rhan amser ar gael

 

- Paratoi a choginio prydau i gwsmeriaid, ymwelwyr, staff a chleientiaid corfforaethol rheolaidd Plas Menai.

- Cyflwyno cynnig arlwyo yn unol â'r safonau a nodir gan y Prif Gogydd a fydd yn sicrhau bwyd maethlon, o ansawdd uchel i sicrhau bodlonrwydd cwsmeriaid.

- Bod yn gyfrifol am bob agwedd ar arlwyo o ddydd i ddydd gan gynnwys;  diogelwch bwyd, rheoli stoc, archebu a glanhau.

- Dirprwyo yn ÿl yr angen yn absenoldeb y Prif Cogydd. - Cyfrannu'n cadarnhaol ac yn rhagweithiol at y tîm arlwyo i sicrhau llwyddiant y ganolfan.

- Cyfrannu at ymdrech y tîm a chynnal y safonau gweithredol i sicrhau bod y ganolfan yn cael sgÿr 5 allan o 5 gan “Scores on the Doors”.

- Helpu i reoli gweithrediadau bob dydd y swyddogaeth arlwyo er mwyn manteisio i’r eithaf ar gyfleoedd busnes a phroffidioldeb yn unol â'r cynllun busnes.

 

Bydd y Cogydd yn canolbwyntio o ddydd i ddydd ar y tasgau canlynol:

- Paratoi a choginio bwyd ar gyfer cwsmeriaid ac ymwelwyr.

- Sicrhau bod gweithdrefnau a chyfrifoldebau Polisi Diogelwch Bwyd y cwmni'n cael eu cynnal drwy'r amser.

- Helpu'r Prif Cogydd i sicrhau bod gan bob aelod o staff sy'n rhan o’r tîm arlwyo ddigon o hyfforddiant i fodloni’r gofynion rheoleiddio a hyfforddiant sydd eu hangen er mwyn cwblhau eu dyletswyddau'n llwyddiannus.  - Cynnal systemau rheoli stoc i leihau gwastraff a helpu proffidioldeb.

- Sicrhau bod lefel uchel gyson o wasanaeth yn cael ei ddarparu i gwsmeriaid.

- Ysgogi gwariant eilaidd gan ddefnyddwyr cyfleusterau drwy gefnogi'r rheolwr arlwyo gyda gweithgarwch hyrwyddo rheolaidd.

- Sicrhau bod eich ymddygiad a'ch safonau gwaith eich hun yn cyd-fynd â'r rheoliadau trwyddedu. - Cyfrannu at sicrhau bod digon o staff ar gael ar gyfer gweithredu’r gwasanaethau arlwyo yn ddiogel ac i safon uchel.

- Helpu i reoli systemau a gweithdrefnau sicrhau ansawdd y Ganolfan.

- Gwneud gwaith cynnal a chadw, dyletswyddau cadw tŷ a glanhau yn ÿl y gofyn.

- Ymgymryd ag unrhyw ofynion rheoliadol. - Bod yn gyfrifol ac yn atebol am drin arian yn ÿl y galw.

- Bod yn gyfrifol am staff arlwyo eraill ar shifft yn ÿl y galw.

- Ymgymryd ag unrhyw ddyletswyddau eraill fel y gall fod yn ofynnol gan y Rheolwr Arlwyo i sicrhau bod amcanion busnes y contract yn cael eu cyflawni.

Sylwch y gall y dyddiad cau gael ei ddwyn ymlaen yn seiliedig ar lefel yr ymateb ac ansawdd y ceisiadau.