Back to jobs

Pool Duty Manager

Job description

Pool Duty Manager

Plas Menai is the National Outdoor Centre for Wales and is situated on the banks of the Menai Straits, a stone’s throw from Snowdonia National Park and the stunning coastline of Anglesey and the Lleyn Peninsular. The Centre has been delivering a range of Instructor, Technical Courses as well as a wide range adventurous activities for over 40 years.

We are a progressive employer that offers excellent employee benefits and promotes a healthy work life balance, offering a range of flexible approaches to support you.

Equality, Diversity & Inclusion is at the heart of everything we do, we welcome applications from all sections of the community and under-represented groups.

Language skills (bilingualism & multilingualism) are desirable characteristics across all roles within Plas Menai. We are passionate about promoting the use of Welsh language and, as part of our development programme, give everyone the opportunity to learn Welsh if they wish to do so, offering learning programmes from beginner right through to fluent speaker

HOW YOU’LL CONTRIBUTE

We are looking for an experienced Swimming Pool DutyManager to join the team to help grow and develop the swimming programme further

You will ensure the highest possible standards of health and safety and customer care within the Centre, as well as contributing, developing and promoting our new and exciting,  leisure programme in order to increase the usage and profitability of the Centre.

You will assume shift management responsibility for the Swimming Pool and Leisure facilities to maximise the total performance of the Centre and maintain the highest standards of customer care.

WHO YOU’LL WORK WITH

You will work alongside two other Duty managers and the Swimming Teachers and Pool Lifeguards as well as supporting colleagues across the Centre when required.

Reporting into the Leisure Operations Manager, you will manage and supervise the pool staff.

WHAT YOU’LL NEED

We are looking for an experienced Duty Manager. Who enjoys working in a small but growing team.

it will be desirable that the post holder has a recognised qualification in Leisure Management, Sports Development or related subject.

To hold a current NPLQ (National Pool Lifeguard Qualification) and Pool Plant Operators. A Level 2 Swim Teachers qualification is desirable, however training will be provided if required.

It is desirable that the successful candidate is able to communicate through the medium of Welsh

A Flexible approach to work adapting to the needs of the Centre - this may involve being on call or working evenings and  weekends.

We are proud to be Equal Opportunity Employers that are committed to inclusion and diversity.

If you are interested in applying for this role, we suggest that you do so at the earliest opportunity to avoid disappointment as interviews will be held throughout the process. Please note that if you have not received correspondence within 21 days then please assume your application has been unsuccessful on this occasion

Plas Menai yw'r Canolfan Awyr Agored Genedlaethol ar gyfer Cymru ac fe'i lleolir ar lanau'r Afon Menai, ychydig filltiroedd o Barc Cenedlaethol Eryri a'r arfordir godidog o Fÿn a Phenrhyn Llŷn Mae'r Ganolfan wedi bod yn cyflwyno amrywiaeth o Gyrsiau Hyfforddwr, Technegol yn ogystal â amrywiaeth eang o weithgareddau anturus am dros 40 mlynedd

Rydym yn gyflogwr blaengar sy'n cynnig buddion rhagorol i weithwyr ac yn hyrwyddo cydbwysedd bywyd gwaith iach, gan gynnig ystod o ddulliau hyblyg i'ch cefnogi.

Mae Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant wrth wraidd popeth a wnawn, rydym yn croesawu ceisiadau gan bob rhan o'r gymuned a grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol.

Mae sgiliau iaith (dwyieithrwydd ac amlieithrwydd) yn nodweddion dymunol ar draws pob rÿl ym Mhlas Menai. Rydym yn frwd dros hyrwyddo'r defnydd o'r Gymraeg ac, fel rhan o'n rhaglen ddatblygu, rydym yn rhoi cyfle i bawb ddysgu Cymraeg os ydynt yn dymuno gwneud hynny, gan gynnig rhaglenni dysgu o ddechreuwyr hyd at siaradwr rhugl.

SUT BYDDWCH CHI'N CYFRANNU

Rydym yn chwilio am Reolwr Dyletswydd Pwll Nofio profiadol i ymuno â'r tîm i helpu i dyfu a datblygu'r rhaglen nofio ymhellach.

Byddwch yn sicrhau'r safonau iechyd a diogelwch uchaf posibl a gofal cwsmeriaid o'r safonau uchaf yn y Ganolfan, yn ogystal â chyfrannu, datblygu a hyrwyddo ein rhaglen hamdden newydd a chyffrous er mwyn cynyddu defnyddioldeb a chynhyrchedd y Ganolfan.

Byddwch yn cymryd cyfrifoldeb rheoli sifftiau dros y Pwll Nofio a'r cyfleusterau Hamdden i wneud y mwyaf o berfformiad y Ganolfan a chynnal y safonau uchaf o ofal cwsmeriaid.

HUN FYDDWCH CHI'N GWEITHIO GYDA

Byddwch chi'n gweithio ochr yn ochr â dau Reolwr Dyletswydd arall a'r Athrawon Nofio a'r Gwarcheidwaid Pwll yn ogystal â chydweithwyr cefnogi ledled y Ganolfan pan fo angen

Gan adrodd i'r Rheolwr Gweithrediadau Hamdden, byddwch yn rheoli ac yn goruchwylio'r staff pwll

BETH FYDD EI ANGEN ARNOCH

Rydym yn chwilio am Reolwr Dyletswydd profiadol. Pwy sy'n mwynhau gweithio mewn tîm bach ond sy'n tyfu.

Bydd yn ddymunol bod gan ddeiliad y swydd gymhwyster cydnabyddedig mewn Rheoli Hamdden, Datblygu Chwaraeon neu bwnc cysylltiedig.

Mae'n rhaid bod ganddo NPLQ (Cymhwyster Cenedlaethol Achubwr Bywyd y Pwll) a Gweithredwyr Pyllau Planhigion.Mae cymhwyster Athrawon Nofio Lefel 2 yn ddymunol, ond darperir hyfforddiant os bydd angen.

Mae'n ddymunol bod yr ymgeisydd llwyddiannus yn gallu cyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg

Dull hyblyg o weithio sy'n addasu i anghenion y Ganolfan - gallai hyn olygu bod ar alwad neu weithio gyda'r nos ac ar benwythnosau.